RCOMA 001/11/CS 25-mars-11 URUKIKO RW’IKIRENGA

Ingingo ya 94 y’ Itegeko nº 18/2004 ryo kuwa 20/06/2004 ryerekeye imiburanishirize y’imanzaz’imbonezamubano, iz’ubucururi, iz’umurimon’iz’ubutegetsi nk’uko ryahinduwe kandi ryujujwe kugeza ubu :

Ubujurire bw’imanza bubujijwe hakurikijwe ingingo ya 94 y’itegeko N°18/2004 ryo kuwa 20/06/2004 rigena imiburanishirize y’imanza z’imbonezamubano, ubucuruzi, iz‘umurimo n‘iz‘ubutegetsi n‘ubwakorwa ku
manza zibanziriza izindi, bene izi manza zijuririrwa rimwe n’imanza zikomokaho.
Icyemezo gifatwa ku rubanza rwo gusubirishamo urubanza si urubanza rutegura urundi kuko kitari icy’agateganyo, cyangwa ngo kibe kiganisha ku mikirize.

Kanda hano niba ushaka gusoma urubanza rwose

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.