Ryerekeye ibimenyetso mu manza n’itangwa ryabyo

Itegeko N° 15/2004 ryo ku wa 12/06/2004 ryerekeye ibimenyetso mu manza n’itangwa ryabyo, ryatangajwe mu igazeti ya leta n° spécial yo kuwa 19/07/2004

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.